Drukuj
Wpisany przez Maria Ejchart   
poniedziałek, 26 listopada 2012 14:00

Dostęp do dokumentacji medycznej więźniów

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu z dostępem do dokumentacji medycznej powstałej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności. Wątpliwości RPO wzbudził przepis § 45 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania. Zgodnie z nim "zgodę na udostępnianie dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia osadzonego udziela kierownik zakładu lub osoba przez niego upoważniona". Zdaniem Rzecznika przepis ten pozostaje w sprzeczności z przepisami Konstytucji RP i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie przewiduje ograniczeń prawa dostępu pacjenta do dokumentacji medycznej ze względu na wymóg uzyskania zgody placówki medycznej.

 Z  wystąpieniem można zapoznać się tutaj

Poprawiony: poniedziałek, 26 listopada 2012 14:10