Bogdan Święczkowski
poniedziałek, 21 grudnia 2009 19:27

 

A. INFORMACJE BIOGRAFICZNE

 

I. Data i miejsce urodzenia:

 

Prokurator Bogdan Święczkowski urodził się w 1970 r., w Sosnowcu.

 

II. Pełniona obecnie funkcja publiczna

 

Kandydat jest prokuratorem Prokuratury Krajowej. Posiada 11- letni staż zawodowy na stanowisku prokuratora.

 

III. Wykształcenie

 

Kandydat ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1994 r.

W 2006 r. ukończył również studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego organizowane przez Polską Akademię Nauk we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

W 2001 r. ukończył kurs prawniczego języka angielskiego.

 

IV. Przebieg kariery zawodowej Kandydata

 

 • 1994 – 1996 r. - aplikacja prokuratorska w Prokuraturze Rejonowej w Tychach;
 • 1996- 1998 r.- asesor Prokuratury Rejonowej w Sosnowcu;
 • 10.1998- 02.2001 r. - prokurator Prokuratury Rejonowej w Sosnowcu;
 • 02.2001 r.- kandydat został powołany na prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach, a następnie delegowany do Prokuratury Krajowej w Warszawie- do zespołu zajmującego się tzw. mafią wyszkowską;
 • 07.2001 r. - powrót do Prokuratury Okręgowej w Katowicach;
 • 2001 – 2003 r. - Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Katowicach;
 • 03. 2003 – 11.2005 r. - Wydział VI do spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Katowicach;
 • 2005 r. - delegacja do Prokuratury Krajowej, z-ca Dyrektora Biura do spraw Przestępczości Zorganizowanej;
 • 01. 2009 r. Dyrektor Biura do spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej;
 • Jednocześnie kandydat został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach oraz na członka Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym i do składu Rady Programowej Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury;
 • 09.2006 r. –prokurator Prokuratury Krajowej;
 • 19.10. 2006 r.- 02.11.2007 r. szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • 03.2007 – prokurator Prokuratury Krajowej (Biuro do spraw Przestępczości Zorganizowanej);
 • 01.2008 r.- Biuro Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej – Zespół Kasacji.

 

V. Nagrody, odznaczenia, członkostwo w krajowych lub międzynarodowych stowarzyszeniach naukowych lub zawodowych.

 

Kandydat nie posiada żadnych nagród lub odznaczeń. Nie należy do międzynarodowych stowarzyszeń naukowych lub zawodowych.

Bogdan Święczkowski otrzymał list od Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, w którym Prezydent dziękuje kandydatowi za osobiste zaangażowanie w koordynację prac na rzecz zabezpieczenia wizyty J. W. Busha w Polsce.

 

VI. Najważniejsze publikacje dotyczące problematyki prawnej

 

Kandydat nie jest autorem żadnej publikacji.

 

VII. Członkostwo w fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach społecznych.

 

Kandydat jest członkiem- założycielem Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów „Ad Vocem”.

Od 2006 r. współpracuje także ze stowarzyszeniem Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

VIII. Funkcje publiczne obejmowane w wyborach powszechnych (Sejm, Senat, organy jednostek samorządu terytorialnego).

 

Kandydat nigdy nie ubiegał się o wymienione funkcje.

 

IX. Przynależność do partii politycznych

 

Kandydat nigdy nie przynależał do żadnej partii politycznej.

 

IX.

 

Przeciwko kandydatowi nie toczyło się nigdy żadne postępowanie prokuratorskie, sądowe, lub dyscyplinarne.

 

         B. PYTANIA DO KANDYDATA*

     (DOTYCZĄCE ROLI PROKURATORA GENERALNEGO W PAŃSTWIE,  WIZJI REFORM W PROKURATURZE, KONCEPCJI ZMIAN W PRAWIE KARNYM ETC.)

  

1   1. Czy jest Pan zwolennikiem wprowadzenia regulacji dotyczących prokuratury do Konstytucji?

 

„Tak. Niezbędne jest wskazanie w Konstytucji RP, iż prokuratura jest naczelnym organem władzy i wskazanie relacji pomiędzy innymi władzami publicznymi a prokuraturą.”

 

    2. Jak Pana zdaniem powinny kształtować sie zasady współpracy prokuratury z innymi organami powołanymi do ścigania przestępstw (policją, izbą skarbową, służbą celną etc.)?

 

„Jestem zwolennikiem modelu amerykańskiego, tj. modelu nadrzędności. Departamentowi Sprawiedliwości USA podlegają w zasadzie wszystkie federalne służby śledcze z zachowaniem autonomii.”

 

3   3. Czy uważa Pan, że zakres uprawnień prokuratury jest wystarczający? Czy udział prokuratury jako organu ochrony prawnej nie powinien być szerszy w innych, niż postępowanie karne, procedurach prawnych?

 

„Powinien być szerszy udział prokuratora w nadzorze nad czynnościami operacyjnymi służb i policji, szczególnie w zakresie kontroli operacyjnej i tzw. operacji specjalnych."

 

4   4. Czy jest Pan zwolennikiem utrzymywania dualizmu powszechnego i wojskowego wymiaru sprawiedliwości?

 

„Zdecydowanie NIE."

 

5. Czy uważa Pan, że konieczna jest reforma systemu sądownictwa dyscyplinarnego w prokuraturze?

 

„Tak, w szczególności postępowanie powinno być jawne (np. na wniosek obwinionego lub innego organu społecznego lub publicznego."

 

      6. Jaki jest Pana stosunek do koncepcji wprowadzenia instytucji sędziego śledczego?

 

„Jestem za, w przypadku jednak powrotu do modelu prokuratury sprzed rozdziału funkcji. Prokurator w takim wypadku realizowałby politykę państwa w zakresie bezpieczeństwa publicznego inicjując postępowania i oskarżając, a sędzia śledczy (nawet z atrybutem niezawisłości) prowadził postępowania przygotowawcze."

 

7   7. Jak Pan ocenia obecny model postępowania przygotowawczego? Jakie Pana zdaniem rozwiązania prawne dotyczące postępowania przygotowawczego wymagają zmian, a jakie zasługują na aprobatę?

 

„W zasadzie nie mam zastrzeżeń z wyjątkiem jw.”

 

8. Jakie jest Pana zdanie w kwestii stosowania w postępowaniu karnym konsensualnych form jego zakończenia?

 

„Jestem za, ale w pewnych bardzo ściśle określonych ramach."

 

9   9. Jakie jest Pana stanowisko w kwestii zakresu i rozmiarów stosowania środków typu: podsłuch czy prowokacja w ramach czynności operacyjno- rozpoznawczych?

 

„Tak jak obecnie, z pewnymi zmianami zwiększającymi kontrolę i nadzór. Można to uregulować w jednej ustawie, z wyjątkiem działań kontrwywiadu i wywiadu cywilnego oraz wojskowego.”

 

10. Czy Pana zdaniem w Polsce instytucja tymczasowego aresztowania jest poprawnie stosowana, czy jest nadużywana? Prosimy uzasadnić.

 

"Tak, jest poprawnie stosowana i nie jest nadużywana. Natomiast jak wszędzie, także i tu mogą pojawić się nadużycia. W sądach powinny powstać specjalne wydziały do spraw postępowań przygotowawczych ( w tym zajmujących się stosowaniem środków zapobiegawczych).”

 

11. Jaki jest Pana stosunek do ustawowych zasad regulujących wewnętrzne funkcjonowanie prokuratury. Czy – Pana zdaniem - wymaga zmian obecny system relacji między prokuratorami poszczególnych szczebli?

 

„Uważam, że wprowadzona obecnie zmiana obarczona jest szeregiem wad prawnych (w tym konstytucyjnych), a wprowadzona kadencyjność stanowisk jest fasadowa.”

 

12. Czy i w jaki sposób należy – Pana zdaniem - zmienić system oceny pracy prokuratorów oraz kryteria awansu zaw odowego w prokuraturze?.

 

„Tak, ale nie jest to łatwe i należałoby przeprowadzić w tym zakresie szerokie konsultacje. W związku z tym, na dzień dzisiejszy nie jestem wstanie przedstawić kryteriów i metod oceny pracy i awansu. Na pewno nie może być to tylko staż pracy jak obecnie.”

 

13. Czy widzi Pan potrzebę dokonania innych reform w prokuraturze (dotyczących poprawienia efektywności pracy prokuratorów, zmiany organizacji struktury wewnętrznej etc.)?

 

„Tak. Odtworzenie zamiejscowych wydziałów Przestępczości Zorganizowanej na poziomie Prokuratury Generalnej, przesunięcie tzw. wydziałów gospodarczych do Prokuratur Apelacyjnych, a na ich miejsce: stworzenie w Prokuraturach Okręgowych wydziałów ds. przestępczości narkotykowej. Realizację projektu tzw. Centrów Sprawiedliwości.”

 

14. Czy Pana zdaniem istnieje potrzeba głębszej reformy prawa karnego materialnego, w tym w szczególności Kodeksu karnego (a jeśli tak - to w jakim kierunku)?

 

„Tak, obecny k.k. jest niespójny, zawiera szereg wadliwych rozwiązań, m.in. w zakresie kary łącznej, przestępstwa o charakterze ciągłym, ciągu przestępstw itp.”

 

15. W jakim kierunku - Pana zdaniem- powinno być prowadzone dochodzenie dotyczące rzekomego istnienia więzień CIA na terytorium Polski?

 

„Jako były szef ABW nie mogę się wypowiadać na ten temat.”

 

16. Co uważa Pan za największe zagrożenie dla ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki i obywatela w Polsce?

 

„Upartyjnienie instytucji państwa.”

 

17. Czy w historii polskiej prokuratury lub sądownictwa ma Pan swój wzór osobowy – sędziego lub prokuratora, który jest dla Pana wzorem do naśladowania w zakresie wykonywanego zawodu?

 

„Nie.”

 

18. Co uważa Pan za swój największy dotychczasowy sukces zawodowy?

 

„Doprowadzenie do skazania przestępców działających w zorganizowanych grupach przestępczych kryminalnych, jak i działających w ramach tzw. mafii paliwowej na terenie śląska i kraju. Zainicjowanie i wstępną budowę Wydziałów Zamiejscowych PZ Prokuratury Krajowej ( zlikwidowanych przez Ministra Ćwiąkalskiego). Reorganizacja ABW."

 

 

19. W liście motywacyjnym Bogdan Święczkowski podkreśla, że w okresie zaledwie 14 lat pracy w prokuraturze przebył wszystkie szczeble kariery zawodowej, począwszy od aplikanta prokuratorskiego, a skończywszy na Prokuraturze Krajowej. Kandydat zaznacza również, że dobrze zna pracę prokuratorów pierwszoliniowych (w toku pracy zawodowej prowadził lub nadzorował wielowątkowe, skomplikowane postępowania w sprawach gospodarczych lub związanych ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej). Ponadto, kandydat posiada doświadczenie w "kierowaniu zespołami ludzkimi, operowaniu funduszami państwowymi i unijnymi oraz w przeprowadzaniu reform instytucji" (chociażby jako były szef ABW).

 

20.W liście Kandydat przyznaje, że był przeciwny rozdzieleniu funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, co jego zdaniem może doprowadzić do „stworzenia nowej, autonomicznej korporacji prawniczej.” Twierdzi jednak, że wybór jego kandydatury na urząd Prokuratora Generalnego zagwarantuje, iż prokuratura nie stanie się „kolejną, niekontrolowaną władzą w Polsce”.

 

21.Kandydat załącza do dokumentów przekazanych Krajowej Radzie Sądownictwa opinie rekomendacyjną, przedstawioną przez Stowarzyszenie Prokuratorów „Ad vocem”. Opinia nie zawiera nowych informacji, gdyż autor cytuje w niej przede wszystkim list motywacyjny nadesłany przez samego Kandydata.

 

 

Linki:

 

*Odpowiedzi zostały opracowane na podstawie kwestionariuszy przygotowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, które otrzymały wszystkie osoby ubiegające się urząd Prokuratora Generalnego oraz w oparciu o dokumenty, przekazane przez kandydatów Krajowej Radzie Sądownictwa.

 

Aktualności