Kwestionariusz dla Kandydatów ubiegających się o urząd Prokuratora Generalnego, przygotowany w ramach projektu "Obywatelskiego Monitoringu Kandydatów na Prokuratora Generalnego”.

I.                   Informacje biograficzne

1.      Dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania).

2.      Odznaczenia, tytuły honorowe, członkostwo w krajowych lub międzynarodowych stowarzyszeniach naukowych lub zawodowych.

3.      Wykształcenie (z podaniem nazw szkół, które kandydat ukończył, posiadanych stopni naukowych, ukończonych kursów, staży, szkoleń, aplikacji itp.).

4.      Przebieg kariery zawodowej (w tym m.in. miejsca zatrudnienia i okresy pozostawania na danym stanowisku, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zajmowane stanowiska we władzach spółek, przedsiębiorstw państwowych, fundacji, spółdzielni itp.). Okres faktycznego (praktycznego) wykonywania zawodu prawnika bądź prowadzenia działalności dydaktycznej (z zaznaczeniem okresów „przerw” w wykonywaniu zawodu).

5.      Sprawowane przez Pana — w przeszłości — funkcje publiczne (funkcje publiczne w rozumieniu art. 115 § 13 kodeksu karnego).

6.      Funkcja publiczna, którą pełni Pan w momencie ubiegania się o stanowisko Prokuratora Generalnego.

7.      Funkcje publiczne obejmowane w wyborach powszechnych, o które — bez skutku — ubiegał się Pan w przeszłości (Sejm, Senat, organy jednostek samorządu terytorialnego).

8.      Członkostwo w fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach społecznych (okres przynależności, sprawowana funkcja, najważniejsze zrealizowane projekty).

9.      Najważniejsze publikacje dotyczące problematyki prawnej (tytuł, adres publikacyjny).

10.  Czy przynależał Pan w przeszłości do partii politycznych? Prosimy określić okres przynależności i sprawowaną funkcję.

11.  Czy toczą się przeciwko Panu postępowania prokuratorskie, karno-administracyjne, dyscyplinarne lub sądowe (jeżeli tak to jakie i co jest ich przedmiotem)?

12.  Czy był Pan skazany prawomocnym wyrokiem sądu (ewentualnie ostateczną decyzją sądu dyscyplinarnego) w jakiejkolwiek sprawie (jeżeli tak, to za co i jaka była sankcja)?


      II.                Pytania do Kandydatów

13.  Czy jest Pan zwolennikiem wprowadzenia regulacji dotyczących prokuratury do Konstytucji? Jeżeli tak, to w jakim zakresie Konstytucja powinna regulować instytucję prokuratury?

14.  Jak Pana zdaniem powinna wyglądać relacja pomiędzy urzędem Prokuratora Generalnego a Ministerstwem Sprawiedliwości?

15.  Jak Pana zdaniem powinny kształtować sie zasady współpracy prokuratury z innymi organami powołanymi do ścigania przestępstw (policją, izbą skarbową, służbą celną etc.)?

16.  Czy uważa Pan, że zakres uprawnień prokuratury jest wystarczający? Czy udział prokuratury jako organu ochrony prawnej nie powinien być szerszy w innych, niż postępowanie karne, procedurach prawnych?

17.  Czy jest Pan zwolennikiem utrzymywania dualizmu powszechnego i wojskowego wymiaru sprawiedliwości?

18.  Czy uważa Pan, że konieczna jest reforma systemu sądownictwa dyscyplinarnego w prokuraturze?

19.  Jaki jest Pana stosunek do koncepcji wprowadzenia instytucji sędziego śledczego?

20.  Jak Pan ocenia obecny model postępowania przygotowawczego, wynikający z regulacji kodeksu postępowania karnego z 6 czerwca1997 r.? Jakie Pana zdaniem rozwiązania prawne dotyczące postępowania przygotowawczego wymagają zmian, a jakie zasługują na aprobatę?

21.  Jakie jest Pana zdanie w kwestii stosowania w postępowaniu karnym konsensualnych form jego zakończenia?

22.  Jakie jest Pana stanowisko w kwestii zakresu i rozmiarów stosowania środków typu: podsłuch czy prowokacja w ramach czynności operacyjno- rozpoznawczych? Czy Pana zdaniem należy uregulować stosowanie podsłuchów i kontroli operacyjnej przez różne służby w jednej ustawie?

23.  Czy Pana zdaniem w Polsce instytucja tymczasowego aresztowania jest poprawnie stosowana, czy jest nadużywana? Prosimy uzasadnić.

24.  Jaki jest Pana stosunek  do ustawowych zasad regulujących wewnętrzne funkcjonowanie prokuratury. Czy – Pana zdaniem - wymaga zmian obecny system relacji między prokuratorami poszczególnych szczebli? Jak w tym systemie kształtuje się rola Prokuratora Generalnego?

25.  Czy i w jaki sposób należy – Pana zdaniem - zmienić system oceny pracy prokuratorów oraz kryteria awansu zawodowego w prokuraturze?

26.  Czy widzi Pan potrzebę dokonania innych reform w prokuraturze (dotyczących poprawienia efektywności pracy prokuratorów, zmiany organizacji struktury wewnętrznej etc.)?

27.  Czy Pana zdaniem istnieje potrzeba głębszej reformy prawa karnego materialnego, w tym w szczególności Kodeksu karnego (a jeśli tak - to w jakim kierunku)?

29.  W jakim kierunku - Pana zdaniem- powinno być prowadzone dochodzenie dotyczące rzekomego istnienia więzień CIA na terytorium Polski? Czy w kierunku stwierdzenia nadużycia uprawnień przez funkcjonariuszy polskiego wywiadu w zakresie stworzenia strefy eksterytorialnej (art. 231 k.k.), czy także w kierunku stosowania tortur i wymuszania zeznań? Kto powinien być objęty dochodzeniem - funkcjonariusze polskich służb, funkcjonariusze CIA czy także politycy? Jakie są - Pana zdaniem - najważniejsze fakty, które należałoby ustalić w ramach takiego dochodzenia? Prosimy o odpowiedź w oparciu o powszechnie dostępne informacje oraz wiedzę na temat tej sprawy.

30.  Co uważa Pan za największe zagrożenie dla ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki i obywatela w Polsce?

31.  Czy  w historii polskiej prokuratury lub sądownictwa ma Pan swój wzór osobowy – sędziego lub prokuratora, który jest dla Pana wzorem do naśladowania w zakresie wykonywanego zawodu?

32.  Co uważa Pan za swój największy dotychczasowy sukces zawodowy?

 

Aktualności