Rola Krajowej Rady Sądownictwa w wyborze Prokuratora Generalnego
czwartek, 17 grudnia 2009 18:13

 

Krajowa Rada Sądownictwa jest konstytucyjnym organem, stojącym na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Podstawy jej funkcjonowania określa art. 186 Ustawy Zasadniczej. W Radzie zasiada 25 członków, w tym: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, osoba powołana przez Prezydenta RP, Minister Sprawiedliwości, czterech posłów, dwóch senatorów, dziesięciu sędziów będących przedstawicielami sądów powszechnych, dwóch sędziów Sądu Najwyższego, dwóch sędziów sądów administracyjnych i sędzia sądu wojskowego (art. 187 Konstytucji).

Udział Krajowej Rady Sądownictwa  w procesie wyboru Prokuratora Generalnego określa Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 Nr 178 Poz. 1375) , a także Uchwała Rady z dnia 23 października 2009 Nr 751/2009, w sprawie Regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko Prokuratora Generalnego (zwana dalej: Uchwałą).

 

I. Składanie aplikacji.   

Procedura wyboru Prokuratora Generalnego rozpoczyna się od składania pisemnych zgłoszeń kandydatów, ubiegających się o tę funkcję do Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie z § 2 Uchwały, do zgłoszenia należy dołączyć życiorys, list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych  w art. 10a ust.3 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. Ustawy o prokuraturze (Dz. U. 1985 Nr 31 poz. 138). Kandydaci mogą załączyć do aplikacji opinie służbowe, rekomendacje i inne dokumenty (§ 3). Jeżeli okaże się, że kandydat nie spełnia wymogów ustawowych albo kandydatura została zgłoszona z uchybieniem terminu, Krajowa Rada Sądownictwa pozostawia zgłoszenie bez dalszego biegu.

W ramach tegorocznych wyborów, Krajowa Rada Sądownictwa przyjmowała aplikacje na urząd Prokuratora Generalnego do 30 listopada 2009 r. Z informacji przekazanych przez tę instytucję wynika, że swój udział w konkursie zgłosiło łącznie 16-stu kandydatów, w tym 11-stu prokuratorów oraz 5-ciu sędziów.  

 

II. Publiczne wysłuchanie Kandydatów.

Krajowa Rada Sądownictwa spośród złożonych aplikacji wyłania dwie kandydatury. Wybór Rady poprzedza posiedzenie plenarne, na którym odbywa się publiczne wysłuchanie wszystkich kandydatów (§ 8 Uchwały). W trakcie posiedzenia, każda kandydatura jest przedstawiana przez wyznaczonego ze składu Rady referenta. Ponadto, każdy z kandydatów ma możliwość zabrać głos na posiedzeniu, aby bezpośrednio zaprezentować swoją kandydaturę i przedstawić motywy kandydowania. Wystąpienia osób ubiegających się o urząd Prokuratora Generalnego nie powinny przekraczać 20-stu minut. W czasie posiedzenia plenarnego członkowie Krajowej Rady Sądownictwa mogą kierować pytania do poszczególnych kandydatów. Kandydaci mają do dyspozycji dodatkowe 20 minut, aby udzielić na nie wyczerpujących odpowiedzi. 

 

III. Głosowanie

Po publicznym wysłuchaniu kandydatów Krajowa Rada Sądownictwa przeprowadza debatę, bez udziału publiczności, a następnie w tajnym głosowaniu wyłania dwóch kandydatów (§ 12, 14 Uchwały). Wybór kandydata następuje bezwzględną większością głosów, przy wymaganym kworum wynoszącym 13 członków Rady. Poszczególni członkowie Krajowej Rady Sądownictwa dysponują co najwyżej dwoma głosami „za”. Nieoddanie głosu „za” jest równoznaczne z oddaniem głosu „przeciw”. Jeżeli w pierwszym głosowaniu dwóch kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się następne głosowania, w każdym kolejnym pomijając kandydata lub kandydatów, którzy otrzymali najmniejszą liczbę głosów. Członkowie Rady głosują aż do uzyskania przez dwóch kandydatów bezwzględnej większości głosów.

Po dokonaniu wyboru, Krajowa Rada Sądownictwa niezwłocznie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej uchwałę o zgłoszeniu dwóch kandydatów na stanowisko Prokuratora Generalnego.

W kolejnych wyborach Prokuratora Generalnego, Krajowa Rada Sądownictwa przedstawi Prezydentowi RP wybór tylko jednej kandydatury (a nie - jak obecnie – dwóch). Drugiego kandydata wskaże Krajowa Rada Prokuratury - nowa instytucja, powołana z mocy przepisów wspomnianej nowelizacji Ustawy o prokuraturze. 

 

Źródło:

Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 Nr 178 Poz. 1375)  

Uchwała Rady Nr 751/ 2009, w sprawie Regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko Prokuratora Generalnego.

Linki:

Skład Krajowej Rady Sądownictwa

 

 

Aktualności