logo logo

Tu jesteś: Start
Aktualności archiwum newsów

 

19/06/2017
Kolejny atak na organizację zajmującą się prawami osób LGBT


W ostatnim czasie doszło do kolejnego ataku na siedzibę organizacji pozarządowej zajmującej się prawami osób LGBT+. Tym razem włamano się do siedziby poznańskiego Stowarzyszenia Grupa Stonewall.


HFPC skierowała w tej sprawie pismo do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu z wnioskiem o objęcie nadzorem postępowania. Fundacja zwróciła się także do Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania i podkreśliła konieczność podjęcia przez rząd działań zmierzających do przeciwdziałania atakom wymierzonym w organizacje pozarządowe.


Ataki na biura NGO


Jak podały media, w zeszłym tygodniu doszło do włamania do siedziby Stowarzyszenia Grupa Stonewall. Biuro organizacji zostało zdemolowane, a jedyne przedmioty, które miały zostać zabrane to dwie tęczowe flagi, które były wywieszone w oknie. Działacze organizacji twierdzą, że incydent miał charakter homofobiczny. Wcześniej ofiarami podobnych incydentów padły inne organizacje: Kampania Przeciw Homofobii oraz Stowarzyszenie Lambda Warszawa. W ich biurach wybito szyby lub namalowano obraźliwe teksty na drzwiach.


Dyskryminacji ze względu na orientację seksualną nie wolno bagatelizować


„Jak wskazuje się w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka , dyskryminacja ze względu na orientację seksualną jest tak samo poważna, jak dyskryminacja ze względu na rasę, pochodzenie czy kolor skóry, dlatego nienawiść motywowana względami homofobicznymi powinna być traktowana przez władze publiczne z taką samą powagą” – napisała HFPC w liście do Prokuratora Okręgowego w Poznaniu.


„To, że przepisy prawa karnego nie przewidują szczególnej ochrony osób LGBT, tak jak ma to miejsce w przypadku grup wyróżnianych ze względu na pochodzenie narodowo-etniczne czy wyznanie, nie oznacza, że dyskryminacyjna i homofobiczna motywacja sprawców powinna być bagatelizowana – mówi Adam Klepczyński, prawnik HFPC. „Zgodnie z międzynarodowymi standardami organy państwa mają obowiązek przeprowadzić skuteczne śledztwo w sprawach domniemanych przestępstw i innych incydentów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że motywem sprawcy była orientacja seksualna lub tożsamość płciowa” – dodaje Adam Klepczyński.


Czy rząd ma zamiar przeciwdziałać atakom na organizacje pozarządowe?


HFPC wyraziła swoje zaniepokojenie powtarzającymi się atakami wymierzonymi w przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, u podstaw których – jak wskazują na to okoliczności incydentów – leżą pobudki motywowane uprzedzeniami i nietolerancją.


W piśmie skierowanym do Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania HFPC zwróciła się o udzielenie informacji, czy rząd podjął lub planuje podjąć działania, które będą zmierzać do przeciwdziałania atakom wymierzonym w organizacje pozarządowe.


„Standardy wypracowane przez organizacje międzynarodowe, w tym ONZ, wskazują na obowiązek ochrony obrońców praw człowieka, w tym działaczy organizacji pozarządowych. Wynika z nich, że państwa powinny zapewnić im bezpieczeństwo” – mówi Jarosław Jagura, prawnik HFPC. „Powtarzające się ataki i związana z tym obawa o bezpieczeństwo mogą zniechęcać do angażowania się w działalność organizacji pozarządowych. Dlatego tego typu zdarzenia powinny znajdować się w kręgu szczególnego zainteresowania Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, ponieważ jednym z jego zadań jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” – dodaje Jarosław Jagura.


Pismo do Prokuratora Okręgowego w Poznaniu jest dostępne tutaj.


Pismo do Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania jest dostępne tutaj.

 

 

19/06/2017
Odmowa wpuszczenia do autobusu motywowana rasistowskimi uprzedzeniami? – interwencja HFPC


HFPC skierowała pismo do Prokuratora Okręgowego w Warszawie z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na sprawę odmowy wpuszczenia do autobusu obywatela Togo. Z relacji prasowych wynika, że zachowania kierowcy pojazdu mogły być motywowane uprzedzeniami rasowymi.


„Ma na pewno nóż i jest terrorystą”


Togijczyk chciał pojechać autobusem z Warszawy do Berlina, posiadał bilet i wszystkie niezbędne dokumenty. Bliscy czarnoskórego mężczyzny twierdzą, że kierowca autobusu miał uniemożliwić wstęp do pojazdu pod pretekstem, że „na pewno ma nóż i jest terrorystą”. Na miejsce zdarzenia przyjechała policja, jednak interwencja nie przyniosła oczekiwanych skutków, ponieważ funkcjonariusze ocenili, że nie są władni nakazać kierowcy zabranie pasażera w podróż. Przedstawiciele firmy przewozowej twierdzą, że powodem odmowy zrealizowania usługi było złamanie warunków i regulaminu przewozu osób i bagażu, a podróżny nie chciał zapłacić za nadbagaż i zachowywał się „prowokacyjnie”. Rodzina Togijczyka, obecna podczas incydentu, nie potwierdza tej wersji zdarzeń.


Interwencja HFPC


HFPC zwróciła się do Prokuratora Okręgowego o zwrócenie szczególnej uwagi na sprawę i zbadanie, czy nie doszło do wypełnienia znamion czynów zabronionych, w tym znieważenia ze względu na przynależność rasową (art. 257 Kodeksu karnego) lub umyślnego odmówienia spełnienia świadczenia bez uzasadnionej przyczyny (art. 138 Kodeksu wykroczeń).


„Dla dyskryminujących zachowań motywowanych niechęcią i nienawiścią ze względu na pochodzenie rasowe, nie sposób jest znaleźć żadnego uzasadnienia. Wagę problemu rasizmu i ksenofobii dostrzegła społeczność międzynarodowa, co zaowocowało przyjęciem wielu aktów prawnomiędzynarodowych obligujących państwa do zakazania i przeciwdziałania dyskryminacji m.in. ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe i etniczne” – czytamy w piśmie HFPC.


„Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której odmowa wykonania usługi lub świadczenia jakiejś osobie mogłaby być uzasadniona jej pochodzeniem rasowym. Za niedopuszczalną należy uznać selekcję klientów opartą na każdym dyskryminacyjnym i nieuzasadnionym kryterium” – mówi Jarosław Jagura, prawnik HFPC.


„Uniemożliwienie skorzystania z usługi ze względu na pochodzenie rasowe jest niezgodne z tzw. ustawą równościową, według której zakazane jest nierówne traktowanie osób fizycznych ze względu na rasę w zakresie dostępu i warunków korzystania z usług oferowanych publicznie, a za takie należy uznać usługi świadczone przez firmę przewozową” – dodaje Jarosław Jagura.


Pismo dostępne jest tutaj.

 

 

12/06/2017
Wywiad nt. wstępowania prokuratury w postępowania dotyczące praw człowieka


Zachęcamy do wysłuchania wywiadu w programie „Temat Dnia” Gazety Wyborczej z prawniczką HFPC dr Dorotą Pudzianowską, która mówiła o coraz częstszym wstępowaniu prokuratury w sprawy związane z prawami człowieka. Przykładowo wskazana została sprawa nauczycielki z Krapkowic, która była szykanowana na tle światopoglądowym oraz sprawa dotycząca zbierania danych na temat małżeństw osób tej samej płci od Urzędów Stanu Cywilnego.

Wywiad dostępna jest tutaj.

 

 

12/06/2017
Skarga do WSA w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego


Pani Maria Kowalska* nie otrzymała świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością, ponieważ pobiera emeryturę – o połowę od niego niższą – a przepisy wykluczają ich jednoczesne wypłacanie. Pełnomocnicy pro bono z Kancelarii CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki, którzy na prośbę HFPC reprezentują panią Marię w postępowaniu, zaskarżyli negatywną decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.


W skardze prawnicy podkreślili, że zastosowanie przepisów zgodnie ze standardami konstytucyjnymi powinno doprowadzić do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego przynajmniej w wysokości różnicy między nim a otrzymywaną emeryturą.


Albo świadczenie, albo emerytura


Pani Maria od wielu lat opiekuje się swoim synem z niepełnosprawnością, który obecnie jest już dorosły. Mimo konieczności sprawowania opieki kobiecie udawało się podejmować prace dorywcze i chałupnicze, dzięki czemu, w oparciu o szczególne przepisy, ostatecznie udało się jej otrzymać wcześniejszą emeryturę. Wynosi ona 854 zł, a świadczenie pielęgnacyjne, którego Pani Maria nie może otrzymać, to 1406 zł.


Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych wykluczają możliwość przyznania świadczenia opiekunom osób z niepełnosprawnościami, jeśli mają ustalone prawo do emerytury lub renty – niezależnie od ich wysokości. Z tych względów prezydent miasta odmówił Pani Marii przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Decyzja ta została utrzymana w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.


Skarga do WSA


W postepowaniu o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego panią Marię na prośbę HFPC reprezentują pro bono radca prawny Katarzyna Kucharczyk oraz aplikant radcowski Bartłomiej Kowalczyk z Kancelarii CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki sp. k.


„W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wskazujemy, że sąd powinien dokonać prokonstytucyjnej wykładni przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, uwzględniającej normy konstytucyjne, a w szczególności zasadę równości. Wykładnia taka powinna prowadzić do wniosku, że Pani Marii przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w wysokości co najmniej różnicy między obecną wysokością świadczenia pielęgnacyjnego a otrzymywaną przez nią emeryturą. Odmowa przyznania Pani Marii prawa do świadczenia pielęgnacyjnego sprawia, że jest ona w gorszej sytuacji niż osoby, które nigdy nie pracowały, a również sprawują opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnością” – mówi Katarzyna Kucharczyk.


„Mimo tego że formalnie świadczenia pielęgnacyjne są przyznawane opiekunom, to w rzeczywistości mają one zabezpieczyć egzystencję osób z niepełnosprawnością. Zgodnie z Konstytucją obowiązkiem władzy publicznej jest wspomaganie rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami. Wartości te powinny przemawiać za przyznaniem wszystkim opiekunom wsparcia na równym poziomie” – wyjaśnia Bartłomiej Kowalczyk.


„Sam fakt posiadania prawa do emerytury nie zmienia w sposób automatyczny sytuacji opiekunów, gdyż nadal mogą oni nie dysponować dostateczną pulą środków na utrzymanie siebie i osoby z niepełnosprawnością. Odwoływanie się do takiego formalnego kryterium, bez zwracania uwagi na wysokość otrzymywanej emerytury, może być arbitralne i nieuzasadnione. Taka sytuacja powoduje nierówne traktowanie opiekunów w zakresie dostępu do wsparcia ze strony władz publicznych” – mówi Jarosław Jagura, prawnik HFPC.


Sprawa objęta jest Programem Antydyskryminacyjnym Artykuł 32 HFPC.


* – imię i nazwisko zmienione

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 156

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla 1.5 templates mysql date Valid XHTML and CSS | Joomla SEF URLs by Artio.